วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ตาม โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
28  ม.ค. 2563
ซื้อพานพุ่มเงิน-พุ่มทองและเสาธงโลหะพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารเด็กและผู้ปกครองที่มาร่วม โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเล่น โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเต็นท์เต็นท์ผ้าใบพร้อมรื้อถอน โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาติดตั้งเวทีและเครื่องขยายเสียง โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง