วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2563
จ้างเหมาเต็นท์ผ้าใบและอุปกรณ์ให้แสงสว่างเรื่องมอบหมายภารกิจตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม และขยายเขตเสียงตามสายภายในตำบลโคกไม้ลาย หมู่ที่ 1,3,4,5,6 และหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างเหมาเต็นท์ผ้าใบและเก้าอี้ สำหรับการรับลงทะเบียนขอความช่วยเหลือของผู้มีรายได้น้อย ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัคซีนและเวชภัณฑ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนินสำหรับสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ้าโครงการจัดซื้อเจลล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ และหน้ากากอนามัย(เพิ่มเติมเพื่อให้ครบจำนวนประชาชน)เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างเหมาเต็นท์ผ้าใบและอุปกรณ์ให้แสงสว่างเรื่องมอบหมายภารกิจตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อกล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อเจลล้างมือชนิดหลอด โครงการจัดซื้อเจลล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ และหน้ากากอนามัย(เพิ่มเติมเพื่อให้ครบจำนวนประชาชน)เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง