วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหาร สำหรับประธาน ผู้ติดตาม แขกผู้มีเกียรติ และผู้มาร่วมกิจกรรม โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2567
ซื้อเทียนพร้อมตกแต่งดอกไม้โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ถนนหนองชะอม (ซอยเป๋าตัง) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ก.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.ค. 2567
จ้างเหมาขุดหลุมขยะพร้อมติดตั้งถังขยะเปียกครัวเรือนละ 2 ถัง จำนวน 332 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
จ้างเหมาขุดหลุมขยะพร้อมติดตั้งถังขยะเปียกครัวเรือนละ 2 ถัง จำนวน 332 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
จ้างเหมาบริการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ข้างทางสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-1045 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง