วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกเครื่องพิมพ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชลประทาน (หลังบ้านผู้ใหญ่สายันต์) หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๒ ตรม. ตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ต.ค. 2566
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนสายสุวินทร หมู่ที่ 4 ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ยาว 595 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม้น้อยกว่า 595 ตารางเมตร ตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชลประทาน (หลังบ้านผู้ใหญ่สายันต์) หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๒ ตรม. ตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)
3  ต.ค. 2566
จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
3  ต.ค. 2566
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทางแบบโซล่า เซลล์ ถนนภายในพื้นที่ หมู่ที่ 4
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบปีต่อปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง