วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนสายดอนยาง-ปากพลี ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บ 9150 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน หมายเลขทะเบียน กท 8853 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้เริ่มจากถนนสุวินทวงศ์ (319) ทางเข้าถนนสายดอนยาง - ปากพลี ทั้งสองข้างทาง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5920 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง