วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน หมายเลขทะเบียน กข 5920 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาดดำชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-1045 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างเหมาเต็นท์ผ้าใบและเก้าอี้ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-0982 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสารกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง