วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกเครื่องพิมพ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
ซื้อซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกเครื่องพิมพ์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
วัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด
31  ม.ค. 2566
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566