วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยเพ็ชรทิม หมู่ที่ ๒ โดยวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๓๘ เมตร พร้อมบ่อพัก ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ม.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น สำหรับบริการประชาชน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
ซื้อถังขยะทรงกระบอก มีฝาปิด ขนาดความจุ 120 ลิตร มีหูหิ้ว และเจาะรูที่ก้นถัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 1.5 เซนติเมตร จำนวน 5 รู พร้อมสกรีนข้อความตามที่ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์054-50-0001 และหมายเลขครุภัณฑ์ 054-62-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสุขใจ (รอบสระหนองบึง) หมู่ 5 ขนาด กว้างเฉลี่ย 0.00-4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.00-0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ธ.ค. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-1045 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง