วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-0982 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายย่าเจียว หมู่ที่ 2 ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 24.75 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 99 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสมานจิต หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 28 เมตร (จำนวน 3 จุด) หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 112 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2565
ซื้อยางรถบรรทุกขยะพร้อมเปลี่ยนสำหรับรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-0982 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบปีต่อปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2565 และนมปิดภาคเรียน 1/2565 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์054-62-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
ซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารจำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง