วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงตราสัญญาลักษณ์และธงชาติและธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
ซื้อโต๊ะ ขนาดกว้าง 75 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร สูง 55 เซนติเมตร พร้อมเก้าอี้ จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายชวดพัฒนา หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 0.00-4.00 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.00-0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 544 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างพื้นคสล.บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง