วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 0.00-4.00 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.00-0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 544 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายย่าเจียว หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 0.00-4.00 เมตร ยาว 223 เมตร หนา 0.00-0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 892 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างแนวกันน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณชายคลองยาง หมู่ที่ 1 ยาว 200 เมตร หนา 0.00-0.10 เมตร ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในตำบลโคกไม้ลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง ประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 และปิดภาคเรียน ที่ 2/2564 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-1045 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
ซื้อยางรถบรรทุกขยะพร้อมเปลี่ยนสำหรับรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-1045 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง