วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-9082 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-43-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างประดับบริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5920 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างแนวกันตกซอยไทรย้อยและหลังป้อม หมู่ที่ 6 ยาว 300 เมตร ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในหมู่ที่ 2,3,4,5,6และ7
22  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV ภายในตำบลโคกไม้ลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง