วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาตัดต้นไม้บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 6 ตำบลโคกไม้ลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสารกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับโรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง โรงเรียนบ้านหนองชะอมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทองโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงตราสัญญาลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยเพื่อรองรับขยะมูลฝอยภายในตำบลโคกไม้ลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5920 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง