วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2564
ซื้อวัคซีนและเวชภัณฑ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์กองช่าง หมายเลขครุภัณฑ์ 479-64-0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2564
จ้างเหมาเต็นท์ผ้าใบและอุปกรณ์ให้แสงสว่างโครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดำ ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 แผ่นต่อนาที เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น ระบบกระดาษธรรมดาชนิดหมึกผง ย่อ- ขยายได้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียน ที่ 2/2563 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ ๒/๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำตรายางหมึกในตัวสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง