วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บ 9150 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อชุดกังหันเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทองประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 2/2563 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างเหมาเต็นท์ผ้าใบและอุปกรณ์ให้แสงสว่างเรื่องการมอบหมายภารกิจตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง