วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
ซื้อตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 2/2563 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-1045 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 2/2563 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองยาง หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง0.00-4.00เมตร ยาว1,400เมตร หนา0.00-0.05เมตรหรือแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า5,600ตารางเมตร ตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)