วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาเต็นท์ผ้าใบและอุปกรณ์ให้แสงสว่างโครงการตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๕๙๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายรื่นกลิ่น หมู่ที่ 4 ไหล่ทางทรุดตัว ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 2/2563 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 2/2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำหรับฝึกปฏิบัติ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5920 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง