วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
ซื้อโต๊ะประชุม ขนาดยาว 150 เซนติเมตร กว้าง 60 เซนติเมตร สูง 70 เซนติเมตร เป็นชนิดขาเหล็กโล่ง ลายไม้ จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลายได้ครั้งละ 30 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-0982 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำหมู่บ้านดวงประทีป หมู่ที่ 7 วางท่อคสล.ขนาด ุ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 455 เมตร ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)