วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเปิดทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 ต่อจากสายเอี่ยมเจริญ ลงลูกรังรองพื้นทาง ขนาดกว้าง 0.00-5.00 เมตร ยาว 100 เมตร ปริมาณลูกรัง 225 ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่ ลูกรังไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อค่าบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(ค่ารายหัว) ให้กับเด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาประตู หน้าต่างฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 9150 ปจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรื่นกลิ่น หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 0.00-4.00 เมตร ยาว682เมตร หนา0.00-0.15เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า2,728 ตารางเมตร ตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทองประจำเดือน สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองยาง ม.1 ขนาดกว้าง 0.00-4.00เมตร ยาว1,400เมตร หนา 0.00-0.05เมตรหรือแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร ตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรีพร้อมป้ายโครงการ(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ค. 2563
เหมาประดับไฟพัดบริเวณสามแยกตลาดผลไม้หนองชะอม ถนนสุวรรณศร กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร