วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อผ้าผูกประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชานิมิตร หมู่ที่7 กว้าง 0.00-4.00 เมตร ยาว 148 เมตร หนา 0.00-0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 592 ตารางเมตร ตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจริญรุ่งเชื่อมต่อสายชวดพัฒนา หมู่ที่5 กว้าง 0.00-4.00 เมตร ยาว 119เมตร หนา0.00-0.15เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า476ตารางเมตร ตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 1/2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 1/2563 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทองประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการลอกวัชพืชคลองชวดพัฒนาขนาดกว้าง 0.00-4.00 เมตร ยาว 3,500 เมตร หรือมีพื้นที่ลอกวัชพืชไม่น้อยกว่า 14,000 ตร.ม. ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาตัดต้นไม้บริเวณสระหนองบึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตรสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง