วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2563
ซื้อหน้ากากอนามัยแบบผ้าโครงการจัดซื้อเจลล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ และหน้ากากอนามัย(เพิ่มเติมเพื่อให้ครบจำนวนประชาชน)เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างเหมาเต็นท์ผ้าใบและอุปกรณ์ให้แสงสว่างเรื่องมอบหมายภารกิจตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อกล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อเจลล้างมือชนิดหลอด โครงการจัดซื้อเจลล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ และหน้ากากอนามัย(เพิ่มเติมเพื่อให้ครบจำนวนประชาชน)เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อเจลล้างมือชนิดเติมและเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ โครงการจัดซื้อเจลล้างมือ เครื่องวัดอุณหภูมิ และหน้ากากอนามัย(เพิ่มเติมเพื่อให้ครบจำนวนประชาชน)เพื่อป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมโครงหลังคาอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซ่มบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บ 9150 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบริมคลองยาง หมู่ที่ 1 กว้าง 0.00-4.00 ม. ยาว 257 ม. หนา 0.00-0.15 ม.หรือมีพื้นที่ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า1,028ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๐๔๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง