วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนสุขเกษม หมู่ที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 261 เมตร ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มี.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์สำหรับการจัดทำหน้ากากอนามัย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซ่มบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 8853 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทองประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ตาม โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
28  ม.ค. 2563
ซื้อพานพุ่มเงิน-พุ่มทองและเสาธงโลหะพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารเด็กและผู้ปกครองที่มาร่วม โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง