วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 2/2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียน ที่ 2/2562 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
จ้างโครงการเสริมดินลูกรังไหล่ทางข้างถนนสายจารุวังโส และถนนสาย ทสปช. หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 0.00-0.50 เมตร ยาว 2,400 เมตร ปริมาณดินลูกรัง 360 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพสถานที่ลงลูกรัง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
จ้างโครงการเสริมดินลูกรังไหล่ทางข้างถนนสายวงเพ็ชรและถนนสายไทรย้อย หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 0.00-0.50 เมตร ยาว 2,700 เมตร ปริมาณดินลูกรัง 405 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 2,700 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพสถานที่ลงลูกรัง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
จ้างโครงการเสริมดินลูกรังไหล่ทางข้างถนนสายเต็มพัฒนาและถนนสายเลียบริมคลองยาง หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 0.00-0.50 เมตร ยาว 3,600 เมตร ปริมาณดินลูกรัง 540 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพสถานที่ลงลูกรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงเติมน้ำยาเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทองประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
โครงการเสริมดินลูกรังไหล่ทางข้างถนนสายจารุวังโส และถนนสาย ทสปช. หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 0.00-0.50 เมตร ยาว 2,400 เมตร ปริมาณดินลูกรัง 360 ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่ ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพสถานที่ลงลูกรัง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 โครงการ