วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายแม่ล้อม หมู่ที่ 6 กว้าง 0.00-4.00 เมตร ยาว17 เมตร หนา 0.00-0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 68 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-1045 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนภาวรรณพัฒนา หมู่ที่6 กว้าง0.00-4.00 ม.ยาว100 ม.หนา 0.00-0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า400 ตร.ม.ไหล่ทางตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ(รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด)จำนวน1โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายแม่ล้อม หมู่ที่ 6 กว้าง 0.00-4.00 เมตร ยาว 17 เมตร หนา 0.00-0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 68 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) จำนวน 1 โครงการ
10  ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนภาวรรณพัฒนา หมู่ที่ 6 กว้าง 0.00-4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.00 - 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) จำนวน 1 โครงการ
4  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและบริเวณรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
26  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนทรุดตัว (ไหล่ทาง) ถนนเลียบริมคลองยาง หมู่ที่ 1 จำนวน 1 จุด ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนกันยายนและปิดภาคเรียน ที่ 1/2562 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 121.8 x 40.6 x 88 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง