วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อยางรถบรรทุกขยะพร้อมเปลี่ยนสำหรับรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-0982 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกเครื่องพิมพ์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำหมู่บ้านดวงประทีป หมู่ที่ 7 วางท่อคสล.ขนาด ุ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 455 เมตร ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์พร้อมบาร์โซ่ ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง