วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตรสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาภัยให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และประชาชนตำบลโคกไม้ลาย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ขนาด 13,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศขนด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน ขนาด 91.3 x 45.7 x 183 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง