วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ตาม โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรักหน้าที่ หมู่ที่ 5 กว้าง 0.00-2.40 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.00-0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 268 ตร.ม. ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการลงหินคลุกไหล่ทาง หมู่ที่ 3 ข้างถนนสายดอนยาง-ปากพลี หินคลุกไหล่ทาง กว้าง 0.00-2.00 เมตร ยาว 860 เมตร หนา 0.00-0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,720 ตร.ม. ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดเวทีประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทองประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสะพานสามิภัค หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายย่าเจียว หมู่ที่ 2 กว้าง 0.00-4.00 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.00-0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 484 ตร.ม. ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบคลองยาง หมู่ที่ 1 กว้าง 0.00-4.00 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.00-0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 484 ตร.ม. ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายย่าเจียว หมู่ที่ 2 กว้าง 0.00-4.00 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.00-0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 484 ตร.ม. ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง