วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2562
จ้างเหมาเต็นท์เต็นท์ผ้าใบและเก้าอี้ โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5920 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษากล้อง CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายประชานิมิตร หมู่ที่ 7 กว้าง 0.00-4.00 เมตร ยาว 281 เมตร หนา 0.00-0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,124 ตร.ม. ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทองประจำเดือน มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2561 สำหรับโรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คระยะทางและซ่อมบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-1045 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง