วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล(งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอภาพไม่น้อยกว่า19นิ้ว (งานบริหารงานคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จอภาพไม่น้อยกว่า๑๙นิ้ว(งานบริหารทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับทำที่วางสื่อพิมพ์สำหรับอ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
ซื้อค่าจัดการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา (รายหัว) ให้กับเด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเล่น โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง