วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สายประชานิมิตร หมู่ที่ 7
9  พ.ย. 2561
โครงการลงหินคลุกไหล่ทางข้างถนนดอนยางปาก พลี หมู่ที่ 3
9  พ.ย. 2561
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer(งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
9  พ.ย. 2561
ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 121.8 x 40.6 x 88 ซม.(งานระดับก่อนวัยเรียนและระดับประถมศึกษา)
9  พ.ย. 2561
เครื่องพ่นหมอกควัน(งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
9  พ.ย. 2561
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบซิทอัพลดหน้าท้อง(งานกีฬาและนันทนาการ)
14  ก.ย. 2561
จ้างเหมาติดตั้งป้าย ขนาด กว้าง 0.75 เมตร ยาว 1.80 เมตร จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างเหมาเดินสายไฟสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทองเดินสายไฟสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแผ่นดินทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง