วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแนวกันน้ำคสล.ข้างถนนสายเลียบริมคลองยาง หมู่ที่ 1 ยาว 963 เมตร หนาเฉลี่ย0.10 เมตร ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  เม.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารกองคลัง หมายเลขครุภัณฑ์ 417-64-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแนวกันน้ำคสล.ข้างถนนสายเลียบริมคลองยาง หมู่ที่ 1 ยาว 963 เมตร หนาเฉลี่ย0.10 เมตร ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บ 9150 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-0982 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง