วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Canon ix 6560 ส่วนโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ตาม โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะและศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและ ผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ประจำศพด.แผ่นดินทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ผงหมึกเครื่องพิมพ์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 12561
15  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง