วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายย่าเจียว หมู่ที่ 2 กว้าง 0.00-4.00 เมตร ยาว 262 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,048 ตร.ม. ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบริมคลองยาง หมู่ที่ 1 กว้าง 0.00-4.00 เมตร ยาว 262 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,048 ตร.ม. ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  เม.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ Kyocera สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์และแบตเตอรี่พร้อมเปลี่ยนสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บ 9150 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2561
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บ 9150 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-47-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัสคอนกรีต ถนนเต็มพัฒนา หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔.๙๐ เมตร หนา ๐.๐๐-๐.๐๕ เมตร ยาว ๑,๑๘๗ เมตร ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มี.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาชุมชน หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๐-๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  มี.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนทสปช. หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๐-๐.๐๕ เมตร ยาว ๖๙๔ เมตร ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  มี.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๐-๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๖๙ เมตร ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)