วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2567
จ้างโครงการลงลูกรังเสริม ถนนสายชวด หมู่ที่ 3 ลงลูกรังเป็นช่วงๆ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 450 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 1,800 ตรม. ตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง ตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่บ้านดวงประทีป หมู่ที่ 7 วางท่อคสล.ขนาดุ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 455 เมตร
7  มี.ค. 2567
โครงการก่อสร้างแนวกันน้ำคสล.ข้างถนนสายเลียบริมคลองยาง หมู่ที่ 1 ยาว 963 เมตร หนาเฉลี่ย0.10 เมตร
6  มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๔๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๔๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนมีนาคม 2567 และอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายชวดพัฒนา หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,800 ตรม. ไหล่ทางตามสถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง