วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเวชภัณฑ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายพัฒนาชุมชน หมู่ที่ 4 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 156 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 624 ตารางเมตร ไหล่ทางตามสถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายชวดพัฒนา หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,800 ตรม. ไหล่ทางตามสถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.พ. 2567
จ้างโครงการลงลูกรังเสริม ถนนสายชวดพัฒนา หมู่ที่ 1 ลงลูกรังเป็นช่วงๆ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาวรวม 230 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ลงลูกรังไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางถนนทรุดตัว ถนนสายเลียบริมคลองยาง หมู่ที่ 1 และถนนสายรื่นกลิ่น หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-1045 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-0982 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง