วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ม.ค. 2567
โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายพร้อมติดตั้งครอบคลุมทั้งตำบลโคกไม้ลาย จำนวน 67 จุด
28  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท 8853 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนสายดอนยาง-ปากพลี ถนนสายโชคดี ถนนสายเต็มพัฒนา และถนนสายสุคันธาราม 2 ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางถนนสาธารณประโยชน์ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลโคกไม้ลาย ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายชวดพัฒนา หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,800 ตรม. ไหล่ทางตามสถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด)
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทองและโรงเรียนบ้านหนองชะอม ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-0982 หมายเลขครุภัณฑ์ 005-53-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชลประทาน (หลังบ้านผู้ใหญ่สายันต์) หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๒ ตรม. ตามสภาพสถานที่ก่อสร้าง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง