ลงพื้นที่เยี่ยม ติดตามผล และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ในพื้นที่ตำบลโคกไม้ลาย

  การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

  ขั้นตอนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

  กิจกรรมเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักเรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด