องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
 


กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย


กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายปราโมช สิงหกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เป็นประธานในการประชุมประชุมสมัยสามัญแรก ซึ่งในการประชุมมีการรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและการระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และในช่วงท้ายของการประชุมนายปราโมช สิงหกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ได้มอบนโยบายเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย และนโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT POLICY) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 

2022-12-21
     No Gift Policy
2022-07-11
2022-03-22
2022-02-10
2021-11-18
2021-05-26
2021-04-21
2020-11-30
2020-11-23
2020-08-21