องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย


กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายปราโมช สิงหกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เป็นประธานในการประชุมประชุมสมัยสามัญแรก ซึ่งในการประชุมมีการรับฟังปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและการระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน และในช่วงท้ายของการประชุมนายปราโมช สิงหกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ได้มอบนโยบายเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย และนโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT POLICY) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 

2023-09-13
2023-06-30
2023-06-30
2023-05-31
2023-04-24
2023-04-03
2023-03-20
2023-03-01
2023-02-24
2023-02-24