องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 111 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 30 พ.ค. 2567 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง การต่ออายุและจัดทำบัตรประจำตัว อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ใหม่ แทนบัตรที่หมดอายุ ชำรุด และสูญหาย [ 27 พ.ค. 2567 ]0
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 [ 1 พ.ค. 2567 ]9
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]34
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบภาคปฏิบัติทักษะทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 27 มี.ค. 2567 ]41
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 22 มี.ค. 2567 ]49
7 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน [ 13 มี.ค. 2567 ]30
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]66
9 รายงานผลการรับฟังสภาพปัญหาและความต้องการของราษฎรในพื้นที่เพื่อขอรับความช่วยเหลือ ในการดำเนินการ ตามโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567” [ 29 ก.พ. 2567 ]18
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]16
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย พ.ศ. 2566 [ 31 ม.ค. 2567 ]2
12 มาตราการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ [ 22 ธ.ค. 2566 ]27
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]34
14 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ... [ 16 พ.ย. 2566 ]26
15 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำ (ร่าง) แผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]38
16 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 8 ก.ย. 2566 ]57
17 การจัดการความรู้ เรื่อง “How to Think (ทิ้ง) ขยะ" [ 1 ก.ค. 2566 ]74
18 การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 1 ก.ค. 2566 ]55
19 Infographic แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก [ 1 ก.ค. 2566 ]50
20 หยุด! การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น [ 30 มิ.ย. 2566 ]52
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง ผลการคัดเลือก รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]77
22 ร่างแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย [ 31 มี.ค. 2566 ]63
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานระหว่างปิดภาคเรียน [ 27 มี.ค. 2566 ]67
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]102
25 การประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]59
26 ประกาศการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และวันเริ่มประชุมฯ [ 27 ก.พ. 2566 ]78
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]93
28 ขั้นตอนการขออนุญาต ก่อสร้าง-รื้อถอน-ต่อเติม-ดัดแปลง ประจำปี 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]80
29 QR code แบบวัด EIT แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 1 ม.ค. 2566 ]87
30 Kick Off โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 20 ธ.ค. 2565 ]98
31 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 พ.ย. 2565 ]72
32 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 6 ต.ค. 2565 ]6
33 ประชาสัมพันธ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 [ 14 ก.ย. 2565 ]112
34 การประชุมประชาคมตำบลโคกไม้ลาย ครั้งที่ 1/2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]50
35 การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะป้ายบนอาคารตามกฎหมาย [ 2 ส.ค. 2565 ]53
36 มาตรการการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะป้ายบนอาคารตามกฎหมาย [ 2 ส.ค. 2565 ]51
37 การฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 2 ส.ค. 2565 ]54
38 ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ 1 ส.ค. 2565 ]54
39 เชิญชวนประชาชนจิตอาสาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา “ปราจีนบุรีเมืองสะอาด” [ 26 ก.ค. 2565 ]158
40 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งการบรรพชาอุปสมบท 90 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระพบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานวัดป่ามะไฟ [ 26 ก.ค. 2565 ]130
 
หน้า 1|2|3