องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
 
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบ...
  พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
  QR code แบบวัด EIT แบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส...
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตำบลโคกไม้ลาย ร่วมกิจกรรมงงาน "นิทรรศการ ตามรอยพ่อ" หน้าอำเภอเมืองปราจีนบุรี
 
 

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560