องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 

 

 

ด้านการบริการพื้นฐาน

ระบบบริการพื้นฐาน

           การคมนาคมขนส่ง

·    ถนนลาดยาง            จำนวน     5     สาย

·    ถนน คสล.               จำนวน    35    สาย


 การไฟฟ้า

          มีระบบไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน

 การประปา

          มีระบบประปาภูมิภาค  และ ระบบประปาหมู่บ้าน

 โทรศัพท์

                   ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่