องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

   
  จ่าเอกจรินทร์ ออมทรัพย์วัฒนา
 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
นางบุญญาดา  ศรีสุข นางมณีวรรณ  คำภา นายนริศ  ขาวผ่อง
 หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง