องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 

 

 

กองคลัง

   
  นางมณีวรรณ  คำภา

ผู้อำนวยการกองคลัง

 
นางกัญญาภัค  บุญมานิตย์ -ว่าง- -ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 

นางสาวกนกวรรณ  รักหน้าที่ นางสาววราภรณ์  อนันตภักดี นางสาวจริญญา  อ่อนวงษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี