องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 

 

 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)อบต.โคกไม้ลาย


โคกไม้ลายเมืองน่าอยู่

เชิดชูการศึกษา

กลุ่มอาชีพก้าวหน้า

การกีฬาเป็นเลิศ

         • โคกไม้ลายเมืองน่าอยู่ เป็นการดำเนินงานซึ่งสานต่อจากคณะกรรมการบริหารของชุดที่ผ่านมา ที่ได้มีการกำหนดนโยบายไว้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในด้านการพัฒนาในพื้นที่ตำบลโคกไม้ลาย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังเช่น การพัฒนาเมืองน่าอยู่ที่มีโครงการต่าง ๆ รองรับอยู่แต่ยังไม่ได้ดำเนินการให้สำเร็จลุล่วง มาตลอดจนการดำเนินการจากภาครัฐ หรือเอกชนโดยเป้าหมายเพื่อที่จะพัฒนาตำบลโคกไม้ลายให้เกิดประโยชน์สุดต่อประชาชน

          • เชิดชูการศึกษา มีสถานศึกษาและแหล่งความรู้ที่มีศักยภาพ สามารถสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาระบบการศึกษาให้ทันสมัยพร้อมทั้งบุคลากรในสถานศึกษามีคุณธรรมในการอบรมสั่งสอนให้นักเรียน ตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดี

          • กลุ่มอาชีพก้าวหน้า เป็นตำบลที่ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในตำบลโดยการจัดสรรและอุดหนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานอาชีพต่าง ๆ  ตลอดจนการประสานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อมาแนะนำหรือสาธิตเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างต่อเนื่อง

          • การกีฬาเป็นเลิศ เป็นแหล่งส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในตำบลได้รับการพัฒนาทางด้านการกีฬาในด้านทักษะ ปลูกฝั่งให้เยาวชนและชุมชนตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการกีฬาที่มีผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้นักกีฬาในตำบลให้ร่วมแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด