องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 

 

 

สภาพทั่วไป

          1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

มีพื้นที่เป็นโคก(เนิน) มีต้นไม้ลายมากมาย และต่อมามีการแยกหมู่บ้านออกไปเป็น 7 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  ตั้งอยู่เลขที่ 88  หมู่ที่ 3  ตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองปราจีนบุรี ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือระยะทางตามถนน ประมาณ 12 กิโลเมตร  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด  7 หมู่บ้าน


          1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

                   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่ม  

 

          1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

                   จังหวัดปราจีนบุรี  ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ประกอบกับลมใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออก  รวมทั้งหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมลักษณะดังกล่าว  ทำให้บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงประมาณ  38 – 40 องศาเซลเซียส

ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม วัดอุณหภูมิสูงสุดได้  40.0 องศา

เซลเซียส เมื่อวันที่ 9 เมษายน  2556 

                   ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกลางเดือนตุลาคม โดยมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,755.8  มิลลิเมตร  (ค่ามาตรฐาน 1,800.0 มิลลิเมตร)

                   ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีอุณหภูมิต่ำเฉลี่ยประมาณ  14 – 17  องศาเซลเซียส วัดอุณหภูมิต่ำสุดได้ 14.0 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่  25  มกราคม  2557

1.4  ลักษณะของดิน

                   พื้นที่ตำบลโคกไม้ลาย มีพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว เหมาะแก่การทำการเกษตร และปลูกข้าว         

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ

          มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน  ได้แก่  คลองย่าเขา  คลองยาง

          สระน้ำ  จำนวน  3  แหล่ง  สระหนองบึง  สระหนองเข้  สระหลังที่ทำการ อบต.

1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้

                   ในพื้นที่ไม่อยู่ในเขตป่าไม้


2. ด้านการเมือง/การปกครอง

          2.1  เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย มีพื้นที่ประมาณ 14.075 ตารางกิโลเมตร (8,797 ไร่)

มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

          อาณาเขต      

          ทิศเหนือ         ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม  อำเภอเมืองปราจีนบุรี

                             จังหวัดปราจีนบุรี

          ทิศตะวันออก   ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด  และเนินหอม 

                             อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

          ทิศตะวันตก     ติดต่ออำเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก

          ทิศใต้            ติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด  อำเภอเมืองปราจีนบุรี 

                             จังหวัดปราจีนบุรี

แบ่งเป็น  7  หมู่บ้าน มีครัวเรือนจำนวน 1,736 หลังคาเรือน

                 หมู่ที่ 1  บ้านปากเหมือง        จำนวน 151   หลังคาเรือน

                      หมู่ที่ 2  บ้านล่าง                 จำนวน 102   หลังคาเรือน

                             หมู่ที่ 3  บ้านเหนือ              จำนวน 175   หลังคาเรือน

                      หมู่ที่ 4  บ้านแหลมยาง          จำนวน 188    หลังคาเรือน

                      หมู่ที่ 5  บ้านโคกไม้ลาย         จำนวน 157   หลังคาเรือน

                      หมู่ที่ 6  บ้านดอนยาง            จำนวน 260   หลังคาเรือน

                      หมู่ที่ 7  บ้านหนองเข้            จำนวน 703   หลังคาเรือน 

2.2  การเลือกตั้ง

                   การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  มีผู้บริหาร(นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน  1  คน  และมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ  2  คน   จำนวน  7  หมู่บ้าน  รวมเป็น 14  คน

3. ประชากร

          3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนประชากรทั้งสิ้น  3,987  คน  แบ่งเป็น

                             - ชาย  1,915  คน               -  หญิง  2,072  คน

3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร

 

แยกตามช่วงอายุ

ชาย

หญิง

ช่วงอายุ 0 – 18 ปี

423  คน

351  คน

ช่วงอายุ 19  - 60 ปี

1,176  คน

1,264 คน

ช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป

316  คน

457  คน

รวม

1,915  คน

2,072 คน