องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 

 

 

นโยบายผู้บริหาร

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

         การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสำคัญต่อองค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นแผนพัฒนาที่ประชาคมในท้องถิ่นที่เป็นผู้กำหนดว่าต้องการให้เกิดขึ้นอย่างไร ในอนาคต โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยคนในท้องถิ่นที่ต้องการกำหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุ และกำหนดแนวทางการพัฒนาที่จะทำให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น
เมื่อเป็นเช่นนี้การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย จึงจำเป็น
ต้องมีการรวบรวม และจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วน ทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังต้องรวบรวมข้อมูลปัญหาสำคัญของท้องถิ่นในอันที่จะช่วยในการกำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งจำเป็นต้องนำแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผน และนำนโยบายริเริ่มของผู้บริหารท้องถิ่นมาจัดทำแผนพัฒนา ประกอบด้วย

นโยบายด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้  7  แนวทาง

1. การพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและบริการสาธารณะครบครันทันสมัย มีระบบการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงทั่วถึงกัน
2. การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการ

3. พัฒนาการสาธารณสุข เน้นการสร้างสุขภาพที่ดี

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ดีโดยการสร้างจิตสำนึกให้กับชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5. การสร้างชุมชนเข้มแข็ง การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การแก้ไขปัญหายาเสพติด

6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยการให้บริการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาอัคคีภัย

7. พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โดยการจัดฝึกอบรมผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งการศึกษาดูงาน พัฒนาทรัพยากรบริหารต่าง ๆ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 

นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 4 แนวทาง

1. ส่งเสริมความรู้ให้กับสมาชิกในชุมชน โดยการเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้และรับรู้ข้อมูลข่าวสารในชุมชน
2. เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของเยาวชน โดยการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา

3. พัฒนาคนและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการช่วยเหลือกลุ่มเด็กสตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

4. พัฒนาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมด้าน ศาสนา รัฐพิธี ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

นโยบายด้านกลุ่มอาชีพก้าวหน้า กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้  2  แนวทาง ดังนี้

1. การแก้ไขปัญหาความยากจน และเสริมรายได้โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ และมีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอต่อการดำรงชีพ มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
2. ส่งเสริมกองทุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีความก้าวหน้าและเข้มแข็ง

นโยบายด้านการพัฒนาการกีฬา กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้  1  แนวทาง ดังนี้

1. ส่งเสริมการเล่นกีฬา โดยการจัดหาสถานที่และอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอและครอบคลุมทั่วถึงทุกชุมชน