องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 

 

 

สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

            การศึกษา

·    โรงเรียนมัธยมศึกษา                     จำนวน       1      แห่ง

·    โรงเรียนประถมศึกษา                    จำนวน       2        แห่ง

·    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                        จำนวน       1        แห่ง

·    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน              จำนวน       1        แห่ง


  สาธารณสุข

·    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล               จำนวน       1        แห่ง


 อาชญากรรม

          -

  ยาเสพติด

          -

 การสังคมสงเคราะห์

                   จำนวนผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ                     จำนวน          684    ราย

                   จำนวนผู้พิการที่รับเบี้ยยังชีพ                      จำนวน          155    ราย

                   จำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ที่รับเบี้ยยังชีพ               จำนวน          9        ราย


           ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม

                 การนับถือศาสนา 

                  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   มีวัดอยู่ในพื้นที่         

                  •         จำนวน       6        แห่ง