องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 

 

 

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล 

มาตรา 66  องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

มาตรา 67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้

(1)  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

(2)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ  รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

 (3)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

(4)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(5)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

(6)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ

(7)  คุ้มครอง  ดูแล  และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(8)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

มาตรา 68  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การ

บริหารส่วนตำบล  ดังต่อไปนี้

(1)  ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

(2)  ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(3)  ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

(4)  ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ  และสวนสาธารณะ

(5)  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

(6)   ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

(7)   บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

(8)   การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

(9)   หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

(10)  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

(11)   กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

เนื้อหาอื่นๆ...

- สำนักปลัด

- กองคลัง

- ก่องช่าง