องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560

กองช่าง

 
 
  นายนริศ  ขาวผ่อง
หัวหน้าส่วนโยธา
     
  ว่าง  
  นายช่างโยธา

 

นายธีระ  ขาวผ่อง นางฐิตาภา  อาจสมพงษ์ นายสุเชษฐ์   จิตรตรง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานขับรถขยะ
 
   
นายภานุ   สงวนศรี
 นายสมพงษ์ ตาฉาว
 นายสมบูรณ์   เหมือนเพ็ชร
พนักงานเก็บขยะ
พนักงานเก็บขยะ
พนักงานเก็บขยะ