องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560

กองช่าง

 
 
  นายนริศ  ขาวผ่อง

หัวหน้าส่วนโยธา
     
  ว่าง  
  นายช่างโยธา

 

นายธีระ  ขาวผ่อง ว่าง
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถขยะ
 
   
นายภานุ   สงวนศรี
 นายสมพงษ์ ตาฉาว
 นายสมบูรณ์   เหมือนเพ็ชร
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ