องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 

 

 

กองช่าง

 
 
  นายนริศ  ขาวผ่อง

หัวหน้าส่วนโยธา
     
  ว่าง  
  นายช่างโยธา

 
นายธีระ  ขาวผ่อง ว่าง
นายพรเทพ สืบวงษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถขยะ
 
 
นายภานุ   สงวนศรี
  นายสมบูรณ์   เหมือนเพ็ชร ว่าง
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ