องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี :www.khokmailai.go.th

 
 

 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ

          การเกษตร

                   มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตร ปลูกไม้ผล ปลูกข้าว ปลูกชะอม


           การท่องเที่ยว

·    ตลาดผลไม้หนองชะอม


            การบริการ

·    สถานีบริการน้ำมันและก๊าช            จำนวน       5        แห่ง

           อุตสาหกรรม

·    โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก          จำนวน       3        แห่ง

       เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

                ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

                  มีหมู่บ้าน  จำนวน  7  หมู่บ้าน

                             หมู่ที่ 1  บ้านปากเหมือง        จำนวน 151   หลังคาเรือน

                             หมู่ที่ 2  บ้านล่าง                 จำนวน 102   หลังคาเรือน

                             หมู่ที่ 3  บ้านเหนือ               จำนวน 175   หลังคาเรือน

                             หมู่ที่ 4  บ้านแหลมยาง          จำนวน 188    หลังคาเรือน

                             หมู่ที่ 5  บ้านโคกไม้ลาย         จำนวน 157   หลังคาเรือน

                             หมู่ที่ 6  บ้านดอนยาง            จำนวน 260   หลังคาเรือน

                             หมู่ที่ 7  บ้านหนองเข้            จำนวน 703   หลังคาเรือน

          ข้อมูลด้านการเกษตร

                   มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตร ปลูกไม้ผล ปลูกข้าว ปลูกชะอม

                   

          ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

                 มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน  ได้แก่  คลองย่าเขา  คลองยาง

                                

                      สระน้ำ  จำนวน  3  แหล่ง  สระหนองบึง  สระหนองเข้  สระหลังที่ทำการ อบต.