องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.khokmailai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560

กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

 

 
  นายสมควร พาศิริ
 
  กำนันตำบล  
 
 
นางอัจฉรา  เพ็ชรคุ้ม นายพิเชษฐ์ อิ่มจิตร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
นางวาสนา แก่นงาม
นายสมจิตร พานเพ็ชร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
นายนิรุจน์ พวงมาลัย นายก้องเกียรติ ฤกษ์ดารา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7